Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Poskytovatelem podpory projektu je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_049 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum.

Název projektu: „Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů“

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008426

Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická

Realizace projektu: 01/2019 – 10/2022

Rozpočet projektu:  

  • Celkové způsobilé výdaje projektu   78 023 647,- Kč
  • Celková výše dotace  69 070 743,- Kč

Hlavní myšlenkou projektu, je CHYTRÉ řešení nakládání s metalurgickými odpady. 

Obr 8